”Olisipa ihana luotsata motivoitunutta, itseohjautuvaa ja tuloksellista tiimiä!”

Tästä varmasti jokainen esihenkilö haaveilee. Ota osallistavan johtamisen taidot haltuun ja luo timanttinen tiimi, jota on ilo johtaa!

Johtaminen tapahtuu niissä hetkissä, kun ihmiset kohtaavat. Onnistuakseen johtamistyössä tulee esihenkilön tunnistaa johtamisen ydintapahtumat ja osata toimia niissä määrätietoisesti ohjaten tiimiä kohti yhteistä päämäärää. Fasilitoiva johtaminen tuo asiantuntijat yhteen sen sijaan, että he toimisivat siiloissa. Kun yksilöt ymmärtävät kokonaisuuden, pystyvät he johtamaan tehokkasti itseään ja työtään.

Fasilitoivan johtamisen hyödyt

Itseohjautuvuuden sudenkuoppa

Paljon kuulee puhuttavan itseohjautuvuudesta ja itseohjautuvista organisaatioista. Itseohjautuvuus kuulostaa kieltämättä houkuttelevalta tässä ajassa, kun johtaja ei enää voi pitää kaikkea tietoa hallussaan ja organisaation pitää olla ketterä sopeutumaan nopeisiin muutoksiin toimintaympäristössä pysyäkseen mukana kilpailussa. Vielä, kun on kuultu, että työntekijät ovat motivoituneempia saadessaan itse päättää, miten töitä tekevät, itseohjautuvuus alkaa kuulostaa vastustamattomalta.

Nyt tulevat huonot uutiset: itseohjautuvuus voi olla kaaos! Tehdään päällekkäistä työtä, poukkoillaan, vedetään venettä eri suuntiin, yksi soutaa ja toinen huopaa. Jos halutaan, että ihmiset voivat tehdä tärkeitä päätöksiä itsenäisesti, tarvitaan jotain. Tarvitaan fasilitoivaa johtamista. Tässä ajassa johtamisen merkitys ei ole siis suinkaan vähentynyt!

Perinteinen johtaminen vs. fasilitoiva johtaminen

Perinteisen ja fasilitoivan johtamisen eron voi kuvailla näin: perinteisessä johtamisessa päätöksenteko on keskitettyä. Esimies tekee päätökset ja ohjeistaa ryhmää toimimaan. Perinteinen johtaminen toimii hyvin, kun toimintaympäristö on vakaa ja selkeästi rajattu. Haastavaksi johtamismalli muuttuu kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Fasilitoiva johtaminen tarkoittaa, että päätöksentekoa hajautetaan. Tiiminjäsenille annetaan enemmän autonomiaa. Heitä myös autetaan auttamaan toisiaan. Esimiehestä tulee ohjeistajan sijaan yhteistyön mahdollistaja.

Tämä tarkoittaa, että työntekijöiden täytyy nähdä kokonaiskuva ja heitä täytyy kannustaa oma-aloitteisuuteen. Hyöty on kuitenkin se, että työntekijät ovat sitoutuneita päätösten toteuttamiseen, kun he ovat osallisia päätöksenteossa. Esimiehen taakka helpottuu, kun tiimi ja sidosryhmät pystyvät tekemään yhteistyötä itsenäisemmin.

Fasilitoivan johtamisen edellytykset

Johtamiseen kohdistuu tässä ajassa poikkeuksellisen paljon painetta ja etäjohtamisen erityispiirteet on otettava huomioon. Esihenkilöltä edellytetään taitoja pitää yhteinen suunta kirkkaana, luoda tuloksellisen yhteistyön edellytykset ja tukea yksilöiden itseohjautuvuutta.

Suunta, systeemi ja tiimi vaikuttavat toisiinsa. Kun tavoitetta seurataan, lisätään ymmärrystä kokonaisuudesta ja muusta tiimistä. Kun kehitetään systeemiajattelua, ymmärretään samalla tavoitetta ja muun tiimin toimintaa paremmin. Ja kun parannetaan yhteistyötä, samalla ymmärretään paremmin kokonaisuutta ja taas yhteinen suunta kirkastuu. Fasilitoivan johtamisen valmennusohjelmassa opit, miten nämä tehdään käytännössä!

Osallistaminen päätöksentekoon lisää sitoutumista käsiteltävään aiheeseen

Fasilitointivalmennus johtajille ja esimiehille

Tämä valmennus on luotu tiimien ja osastojen johtajille sekä organisaation kehittäjille, jotka haluavat parantaa työyhteisönsä toimivuutta ja lisätä vuorovaikutusta organisaationsa toimintakulttuurissa.

Johtaminen tapahtuu niissä hetkissä, kun ihmiset kohtaavat. Onnistuakseen johtamistyössä tulee esihenkilön tunnistaa johtamisen avainhetket ja osata toimia niissä määrätietoisesti ohjaten tiimiä kohti yhteistä päämäärää. Fasilitoiva johtaminen tuo asiantuntijat yhteen sen sijaan, että he toimisivat siiloissa. Kun yksilöt ymmärtävät kokonaisuuden, pystyvät he johtamaan tehokkasti itseään ja työtään.

Grape auttoi meitä jäsentämään etäjohtamiseen sekä -työhön liittyvät ongelmamme ja rakentamaan sitä tukemaan hyvän koulutuskokonaisuuden. Saimme vinkkejä hyvistä, yleispätevistä työkaluista sekä eväät käytäntöjen laajempaan jalkauttamiseen. Koulutuksen aikana fasilitaattori piti huolta että aikataulut pitivät ja kaikki osallistuivat. Koulutus myös paransi yhteishenkeä hankalan koronatilanteen keskellä.

Valmennusohjelman rakenne

Jokaisessa moduulissa käydään läpi todelliseen johtamistilanteeseen sopiva ryhmäprosessi ja kokeillaan sitä käytännössä. Osallistujat oppivat kokiessaan sekä reflektoidessaan, mitä juuri tehtiin ja miksi. Oppiminen täydentyy moduulien edetessä, mutta osallistujat voivat soveltaa kussakin moduulissa opittuja menetelmiä omaan työhönsä samantien, jolloin harjoittelu vahvistaa jo opittua.

Johtaminen tapahtuu niissä hetkissä, kun ihmiset kohtaavat. Onnistuakseen johtamistyössä tulee esihenkilön tunnistaa johtamisen avainhetket ja osata toimia niissä määrätietoisesti ohjaten tiimiä kohti yhteistä päämäärää. Fasilitoiva johtaminen tuo asiantuntijat yhteen sen sijaan, että he toimisivat siiloissa. Kun yksilöt ymmärtävät kokonaisuuden, pystyvät he johtamaan tehokkasti itseään ja työtään.

Olemme saaneet Grape Peoplelta ja Hennalta paljon apua työyhteisövalmennuksen valmisteluun ja toteuttamiseen sekä päivittäiseen työskentelyymme. Ymmärrys fasilitoinnin menetelmistä ja niiden tärkeydestä on levinnyt koko johtoryhmäämme ja niitä käytetään jatkuvasti enemmän. Niinpä myös palaveriemme laatu ja tuloksellisuus on parantunut!

Keskustellaan aiheesta lisää!

Teitä palvelevat ammattifasilitaattori-valmentajat, jotka ovat intohimoisesti työhönsä suhtautuvia tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita. Ota yhteyttä, niin sovitaan maksuton etätapaaminen ja keskustellaan aiheesta lisää!

Näin etenemme yhteistyöhön

Autamme kehittämään johtamiskulttuurianne osallistavammaksi ja yhdistämme asiantuntijoidenne osaamisen. Valmennamme fasilitointitaitoja niin esimiehille, projektipäälliköille kuin asiantuntijoillekin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva valmennuskokonaisuus lähi- ja/tai etätilaisuutena toteutettavaksi. Toteutamme valmennuksia sekä suomeksi että englanniksi.

1. Tarjouspyyntö

Lähetä meille kuvaus tilanteesta ja tarpeestanne, osallistujamäärästä ja aikataulusta

2. Tarvekartoitus

Otamme yhteyttä teihin ja tarkennamme tarvettanne puhelimitse ymmärtääksemme tilannettanne kokonaisvaltaisesti

3. Tarjous

Saatte meiltä selkeän tarjouksen tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena

4. Suunnittelu

Sovimme kanssanne suunnittelupalaverin, jossa yhteistyössä varmistamme, että tilaisuuden tavoitteet toteutuvat

5. Toteutus

Toteutamme tilaisuuden kanssanne ja dokumentoimme työn tulokset sekä toimitamme mahdolliset oheismateriaalit

6. Reflektio

Reflektiopuhelussa arvioimme kanssanne yhteistyössä onnistumista ja tilaisuuden tavoitteiden toteutumista 

Fasilitoivan johtamisen käsikirja – 9 avainhetkeä

Miten yhdistää koko ryhmän tietotaito ja varmistaa sitoutuminen? Kirja esittää yhdeksän johtamisen avaintilannetta, joissa fasilitoiva johtaminen tulee avuksi. Näet käytännössä, miten myyntipäällikkö Susanna Suvisuo selvittää hankalatkin tilanteet, myös virtuaalisesti työskennellen. Kirjoittaja Pepe Nummi.

”Päädyimme Grape Peoplen puoleen, kun tilikauden kickoff-tilaisuus haluttiin toteuttaa uudella, innostavammalla tavalla. Päivään kaivattiin lisää aktiivisuutta, energiaa ja osallistumista.

Keskeinen tavoite oli varmistaa fasilitointimenetelmien siirtyminen aluepäälliköiden päivittäiseen esimiestyöhön. Monesti uudet opit tuntuvat teoriassa ihan päteviltä ja toimivilta, mutta käytäntöön asti niitä ei syystä tai toisesta tule vietyä. Tässä kickoff-päivässä kaikki aluepäälliköt pääsivät henkilökohtaisesti kokeilemaan fasilitoidun työpajan vetämistä elämänsä ensimmäistä kertaa.

Grape Peoplen avulla toteutimme peräti 13 identtistä työpajaa samanaikaisesti. Prosessissa käytetyt menetelmät ja työtavat oli opittu Grapen Peoplen Kari Kukkolan vetämässä valmennuksessa.

Palaute valmennuksesta ja kickoff-tilaisuudesta oli positiivista. Aluepäälliköt kokivat saaneensa uusia, innostaviakin työkaluja esimiestyön tueksi. Kickoff-tilaisuuden osallistujien mielestä päivä oli inspiroiva, hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus.”

Grape People Finland Oy

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmi

ksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt. Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa eli fasilitoivaa johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta organisaatioilla olisi paremmat edellytykset menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Grape Peoplella on uniikki tapa fasilitoida, missä parhailla menetelmillä lisätään dialogisuutta tuloksellisten prosessien oikeisiin vaiheisiin.

Uskomme, että hyvässä ohjauksessa ihmiset ovat itse parhaita asiantuntijoita ratkaisemaan ongelmansa ja tekemään toimenpiteet ryhmässä kohti yhteisiä tavoitteita. Autamme organisaatioita luomaan yhteistä suuntaa ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen, organisaatiomuutos tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja päätöksentekoa ryhmässä.

Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Autamme teitä yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään – myös verkon välityksellä!

Cargotec suosii etäkokouksia matkustamisen sijaan, sillä se säästää aikaa, resursseja ja ympäristöä. Kokousten fasilitointitaitojen kohentaminen koettiin tarpeelliseksi, jotta etätyö tehostuisi entisestään.

Erityisesti haluttiin kehittää kykyjä käsitellä monimutkaisia aiheita sekä toimia suuremmissa ryhmissä. Tämän takia keskityttiin virtuaaliseen työpajaprosessiin, eli vaiheistettuun työskentelyyn, ideoiden tuottamiseen ryhmässä sekä parhaiden ideoiden valitsemiseen.

Grape People tarjosi virtuaalifasilitoinnin valmennuksen noin 80:lle Cargotecin tiiminvetäjälle. Fasilitointiratkaisussa käytettiin Google Hangouts- ja Google Slides -sovelluksia.

Tilaisuus alkoi esityksellä etäkokousten parhaista käytännöistä. Sen jälkeen kokeilimme kokonaista virtuaalityöpajaa sen eri vaiheineen ja fasilitointimenetelmineen.

Osallistujien antama palaute oli erinomaista. Kun kysyttiin “Kuinka tyytyväinen olet valmennukseen kokonaisuutena?”, vastausten keskiarvo oli 4,26 / 5.