Paremmat fasilitointitaidot tarkoittavat toimivaa työyhteisöä, vuorovaikutteista toimintakulttuuria, sujuvaa kommunikaatiota ja ketterää kykyä sopeutua muutoksiin. Tuomalla ihmiset yhteen, osallistamalla ja onnistumalla vuorovaikutuksen johtamisessa, menestytte nyt ja tulevaisuudessa!

Jokaisella on kokemusta huonoista kokouksista, koulutuksista ja työpajoista, joissa agendasta ei ole tietoakaan, aikataulu venyy, yksi henkilö dominoi keskustelua, osa multitaskaa muita töitä ja asian käsittely jää tuloksettomaksi.

Entä jos ei tarvitsisi kiskoa kivirekeä, vaan ihmiset antaisivat itsestään parasta yhteisen tavoitteen eteen?

Yhteisissä tilaisuuksissa paikalla saattaa olla puheenjohtaja, sihteeri, koordinaattori ja moderoija sekä joukko erilaisia osallistujia. Usein tilaisuuksista puuttuu fasilitaattorin rooli, joka luo edellytykset onnistuneelle yhteistyölle. Fasilitaattorin tehtävä on huolehtia toimivasta ryhmä­prosessista ja rakentaa tilaa dialogille. 

Valmennuksessamme osallistujat oppivat parhaat menetelmät ihmisten välisten kohtaamisten ohjaamiseen. Konkreettisia ja osallistavia menetelmiä voi hyödyntää työelämän tyypillisissä ryhmätyötilanteissa. Jo pienillä ja yksinkertaisilla toiminta­tavan muutoksilla on suuret vaikutukset ryhmässä.

Fasilitoiva työskentely koostuu menetelmistä, joita sovelletaan erilaisissa kohtaamis­tilanteissa. Valmennuksissamme harjoitellaan menetelmien käyttöä ja analysoidaan niiden toimivuutta. Käytännön harjoittelulla lisätään rohkeutta uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Fasilitaattorin roolin sisäistäminen prosessin suunnittelijana ja ohjaajana tukee menetelmien tehokasta hyödyntämistä.

Katso videolta, miltä lähivalmennuksessa näyttää

Katso valmentajan kutsu virtuaali­valmennukseen

Onko tiimilläsi tai organisaatiollasi tarve kehittää ihmisten fasilitointitaitoja?

Kerro meille tilanteestanne niin rakennamme tarpeeseenne räätälöidyn valmennusratkaisun.

Mitä valmennuksessa opitaan

Valmennuksen tavoite on tehdä työelämän ryhmätilanteista aidosti vaikuttavia! Fasilitointivalmennuksessa opitaan, mitä fasilitointi on ja miten fasilitointi muuttaa työelämän ryhmätilanteiden johtamista. 

Valmennuksessa opitaan kaikki tarvittavat taidot erilaisten kokousten ja työpajojen vetämiseksi niin etänä kuin kasvotusten.

Esimerkkejä tilanteista, joihin valmennuksessa opitaan fasilitointitaidot:

Miten valmennus toteutetaan

Räätälöimme kanssanne teille sopivan kokonaisuuden. Tässä esimerkkejä suosituista malleista:

Koko toteutus lähivalmennuksena

Koko toteutus etävalmennuksena

Yhdistelmä, jossa lähi- ja etävalmennusta

Asiakkaat kertovat

CASE Valtori

Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto-...

CASE Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja sekä kouluttaa tulevaisuuden suunnannäyttäjiä....

Fasilitointitaitojen merkitys liiketoiminnalle

Perinteinen johtamistyyli toimii silloin, kun toimintaympäristö on vakaa ja selkeästi rajattu. Haastavaksi johtamismalli muuttuu kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Monet työelämän ongelmista ovat vaikeasti hahmotettavia, keskinäisriippuvaisia ja monialaisia. Kyky yhdistää ihmisten osaaminen on tässä muuttuvassa maailman ajassa organisaation menestyksen edellytys.

Tulevaisuuden menestyvässä organisaatiossa päätökset eivät perustu yhden johtajan näkemyksiin. Hyvät päätökset edellyttävät usean ihmisen tietoa ja tarvitsemme ihmisten sitoutumista päätösten toimeenpanemiseksi.

Paraskaan johtaja ei voi tehdä hyviä päätöksiä osallistamatta organisaationsa asiantuntijoita. Parhaissa päätöksissä on kuultu oikeita ihmisiä ja oikeat ihmiset ovat sitoutuneet sen toimeenpanoon. Organisaatio epäonnistuu, ellei se osaa hyödyntää tärkeintä resurssiaan – ihmisiään.

Pelkkä älykkäiden ja osaavien ihmisten yhteen tuominen ei riitä. Voidaksemme tehdä läpimurtoja päätöksenteossa, meidän on osattava ohjata ryhmän ajattelua – oli kyse sitten tiimistä, asiantuntijaverkostosta, projektiryhmästä tai asiakkaista koostuvasta kokoonpanosta – huolehtimalla ryhmädynamiikasta ja sisältöneutraalista prosessista. Tätä ryhmäprosessin ohjaamista kutsutaan fasilitoinniksi.

Jos yhteiset tilaisuudet olisivat vaikuttavampia, niitä ei tarvittaisi yhtä usein. Kun kokouksia on vähemmän, niihin voidaan panostaa enemmän. Parantamalla laatua päästään vähitellen kohti tilannetta, jossa asiantuntijoiden kaikki aika ei kulu kokouksissa. Kokouksista tulee keskittynyttä työskentelyä, jolla on kirkas tavoite ja selkeä lopputulos. Lopun ajan voikin sitten käyttää ns. oikeisiin töihin.

Fasilitointi parantaa sisäistä tiedonkulkua ja auttaa löytämään yhteisen suunnan. Tuomalla ihmiset yhteen, osallistamalla ja onnistumalla vuorovaikutuksen johtamisessa, menestytte nyt ja tulevaisuudessa!

Paremmat fasilitointitaidot tarkoittavat parempaa kommunikaatiota, tehokkaampaa ongelmanratkaisua ja ketterää kykyä sopeutua ympäristön muutoksiin. Fasilitointitaitoiset asiantuntijat ja johtajat antavat perustavaa tukea tarjouskilpailuissa ja myynnissä. Osaava ja sitoutunut henkilöstö on organisaation tärkeimpiä menestystekijöitä. Fasilitointitaidoista on hyötyä kaikissa organisaatioissa toimialasta riippumatta.

 

Otin käyttöön uuden menetelmän viikottaisiin tiimitapaamisiimme. Menetelmä nopeutti 15 hengen palaveriamme puolella tunnilla. Joka viikko. Tämä tarkoittaa yli 10 000 euron suoraa säästöä vuositasolla. Työaikasäästön lisäksi koko tiimille saatiin selkeytettyä yhteisesti priorisoidut tehtävät ja innostus.

Haluatko ymmärtää, mitä fasilitointi on? Tee 10 minuutin minikurssi

Klikkaa kurssin ”Play”-painiketta aloittaaksesi. Pääset etenemään oikeassa alalaidassa olevista nuolinäppäimistä. Saat kurssisisällön auki vasemmasta ylälaidasta kolmen viivan takaa avautuvasta valikosta.

Käytätkö mobiililaitetta? Avaa kurssi uuteen ikkunaan tästä.

Asiakkailta kuultua

Kenelle

Fasilitointivalmennus sopii henkilöille, jotka toimivat ryhmien kanssa. Sellaisille henkilöille, jotka haluavat saada ihmiset ideoimaan, ymmärtämään, jakamaan, kehittämään, ratkaisemaan ja osallistumaan yhteiseen hetkeen läsnäolevana: 

Valmennukseen osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta fasilitoinnista tai tilaisuuksien johtamisesta. Valmennuksemme sopivat hyvin myös henkilöille, jotka eivät tee fasilitointia päätyökseen, vaan vastaavat erilaisten kokousten ja työpajojen vetämisestä ajoittain kasvotusten tai etänä.

Hyödyt

Valmennuksessa käymme läpi fasilitoinnin perusteet, tutustumme tärkeimpiin ryhmätyömenetelmiin ja käsittelemme osallistujien työssä esiintyviä haasteita. Käymme läpi osallistavia työkaluja ja menetelmiä innostavassa ja käytännönläheisessä ympäristössä. 

Osallistujat oppivat:

Valmennuksessa osallistujat kehittävät omaa ammattitaitoaan ryhmänvetäjänä. He oppivat parantamaan vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ryhmässä – taitoja, joita jokaisessa organisaatiossa tarvitaan!

Fasilitointivalmennus pähkinänkuoressa

Valmennuksissa opitaan osallistavan työskentelyn tehokkaimmat menetelmät ja prosessit sekä suunnitellaan käytännön toimenpiteet, miten ne otetaan luontevasti käyttöön omassa työssä.

Valmennuksessa osallistujat oppivat fasilitoinnista kaiken oleellisen: fasilitoinnin periaatteet, merkityksen ja mahdollisuudet; ryhmänvetäjän eri roolit; erilaisten osallistujien tarpeiden tunnistamisen; työpajan suunnittelun ja valmistelun; valmiita prosesseja eri työelämän tilanteisiin; sekä useita menetelmiä aloittamiseen, ryhmän virittämiseen, ideoiden tuottamiseen ja parhaiden ideoiden valintaan.

Fasilitointi on välttämätön taito kaikille, jotka toimivat ryhmien kanssa: tiiminvetäjille, konsulteille, esihenkilöille, projektipäälliköille, agile coacheille, palvelumuotoilijoille, lean-asiantuntijoille sekä kaikille organisaation ja henkilöstön kehittäjille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan ja täydentää työkalupakkiaan tehokkailla ryhmätyökaluilla. 

Kokouksista, työpajoista ja muista ryhmätyötilanteista tulee helposti tehottomia, ellei niiden järjestämiseen ja läpivientiin löydy tarvittavaa osaamista. Osallistujamäärän kasvaessa tehottomien tapaamisten aiheuttamat ongelmat kasaantuvat.

Fasilitoinnin menetelmät poistavat turhan rönsyilyn keskustelusta luoden näin suoraa kustannussäästöä organisaatiolle. Yhteinen ajattelu ja päätöksenteko tapaamisissa helpottuu selkeän ja ohjatun prosessin tuloksena. Osaava fasilitaattori tuo osallistujat lähemmäs toisiaan mahdollistaen asiantuntijoiden osaamisen yhdistämisen. Tasapuolisesti päätöksenteossa mukana olleet osapuolet sitoutuvat henkilökohtaisella tasolla lopputulemaan ja työskentelevät tavoitteellisesti asioiden käytäntöön viemiseksi.

Fasilitointivalmennus voidaan toteuttaa sekä lähi- että etävalmennuksina ja näiden yhdistelmänä. Valmennuksen sisältö ja kesto suunnitellaan aina tapauskohtaisesti teille sopivaksi yhdessä valmentajamme kanssa. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiinne sopiva kokonaisuus.

Miksi valita Grape People koulutus­kumppaniksi

Grape People on fasilitoinnin pioneeri Suomessa. Olemme auttaneet asiakkaitamme menestymään muuttuvassa maailmassa sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla jo 20 vuoden ajan.

Työelämän muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi perinteiset tavat toimia eivät enää riittäneet. Tarvittiin uudenlaisia toimintatapoja, kysyttiin kykyä osallistaa. Grape People syntyi tästä tarpeesta vuonna 2003. Missiomme on levittää fasilitointitietoa ja -taitoja, jotta organisaatiolla olisi edellytykset menestyä nyt ja tulevaisuudessa.

Meillä on uniikki metodi fasilitoida, missä toimivilla työkaluilla lisätään dialogisuutta parhaiden prosessien oikeisiin vaiheisiin. Uskomme, että hyvässä ohjauksessa ihmiset ovat itse työnsä parhaita asiantuntijoita ratkaisemaan haasteet ja etenemään kohti yhteisiä tavoitteita.

Ammattifasilitaattorimme ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Olemme fasilitoineet tuhansia työpajoja ja valmentaneet kymmeniätuhansia fasilitaattoreita ympäri maailmaa.

Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos. Kun haluat takeet tuloksellisista tilaisuuksista, olemme oikea valinta kumppaniksenne.

Luotettava Kumppani
Hoidamme tilaajavastuumme – voit tarkistaa tiedot Luotettava kumppani -palvelusta.
Grape Peoplen tiimi

Näin etenemme yhteistyöhön

1. Tarjouspyyntö

Lähetä meille kuvaus tilanteesta ja tarpeestanne, osallistujamäärästä ja aikataulusta

2. Tarvekartoitus

Otamme yhteyttä teihin ja tarkennamme tarvettanne puhelimitse ymmärtääksemme tilannettanne kokonaisvaltaisesti

3. Tarjous

Saatte meiltä selkeän tarjouksen tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena

4. Suunnittelu

Sovimme kanssanne suunnittelupalaverin, jossa yhteistyössä varmistamme, että tilaisuuden tavoitteet toteutuvat

5. Toteutus

Toteutamme tilaisuuden kanssanne ja dokumentoimme työn tulokset sekä toimitamme mahdolliset oheismateriaalit

6. Reflektio

Reflektiopuhelussa arvioimme kanssanne yhteistyössä onnistumista ja tilaisuuden tavoitteiden toteutumista 

Jutellaanko aiheesta?

Teitä palvelevat ammattifasilitaattori-valmentajat, jotka ovat intohimoisesti työhönsä suhtautuvia tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita. Ota yhteyttä, niin sovitaan maksuton etätapaaminen ja keskustellaan aiheesta lisää!

Sinua palvelee

Bettina Kanninen

050 408 8141
bettina@grapepeople.fi