Valmennusohjelma: Sertifioitu fasilitaattori

Haluatko parantaa taitojasi johtaa tuloksellisia ryhmäprosesseja ja luoda onnistuneen yhteistyön edellytykset työelämän haastavissakin tilanteissa? Paranna taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia ja sertifioudu fasilitaattoriksi!

Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelmassa opit parhaat käytännöt ja vuorovaikutteiset menetelmät tehokkaisiin ja tuloksellisiin kokouksiin ja työpajoihin. Sinulle, joka haluaa tulla varmaotteiseksi ja taitavaksi ryhmien johtamisessa kohti yhteistä tavoitetta. Fasilitoinnin avulla autat ihmisiä rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja tekemään parempia päätöksiä. Opit fasilitaattorin ydinkompetenssit – sekä alan parhaat menetelmät ryhmien ohjaamiseen!

Sisällysluettelo

Miksi valmennusohjelma on suunniteltu?

Tarve tiimit, organisaatiot ja maantieteelliset rajat ylittävälle yhteistyölle kasvaa vuosi vuodelta. Valitettavasti usein kokoukset ja muut yhteiset tilaisuudet ovat kuitenkin epätehokkaita aikasyöppöjä, joissa ihmiset eivät todella kohtaa. Tämän seurauksena ei synny riittävää yhteistä ymmärrystä aiheesta eikä sitoutumista tehtyihin päätöksiin tai sovittuihin toimenpiteisiin.

Kallisarvoinen yhteinen aika valuu siis hukkaan. Ja kokouksissa istutaan paljon. Monen esihenkilön ja asiantuntijan päivät kuluvat kokouksissa istuen ja varsinaiset työt tehdään illalla tai viikonloppuna. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Jos yhteiset tilaisuudet ovat tehottomia yksinpuheluita, saatamme tehdä huonoja päätöksiä, uusia innovatiivisia ideoita ei synny eivätkä tarvittavat toimenpiteet siirry toteutuksen tasolle. Jos emme saa ihmisiä osallistumaan antaakseen yhteisissä tilaisuuksissa parastaan, emme pysty organisaationa uudistumaan. Uudistuminen on elinehto organisaatioiden vahvaan kasvuun.

Tuntuuko siltä, että kokoukset ja työpajat ovat raskaita vetää eikä ihmisiä saa osallistumaan – oltiin sitten online tai kasvotusten?

Tilaisuuksissa osallistujat tulevat ja menevät oman aikataulunsa mukaan eivätkä osallistu tarvittavalla tavalla yhteiseen työskentelyyn. Kun ollaan paikalla, ajetaan omaa agendaa ja kuuntelemisen sijaan puhutaan toisten päälle – tai ehkä se äänekkäin osallistuja vie hapen kaikilta muilta. Saattaa olla, että keskustelu velloo samojen asioiden ympärillä, kokoukselta häviää fokus eikä varsinaisesti päästä eteenpäin.

Entä, jos ei tarvitsisi kiskoa kivirekeä tai nyhtää, vaan ihmiset kukoistaisivat ja antaisivat itsestään parasta yhteisen tavoitteen eteen?

Yhteisissä tilaisuuksissa paikalla saattaa olla puheenjohtajaa, sihteeriä, koordinaattoria ja moderoijaa sekä joukko erilaisia osallistujia. Ydinongelmana on, että usein tilaisuuksista puuttuu rooli, jonka tehtävä on luoda edellytykset onnistuneelle yhteistyölle. Tätä roolia kutsutaan fasilitaattoriksi. Fasilitaattorin tehtävänä on huolehtia toimivasta ryhmäprosessista ja rakentaa tilaa dialogille.

Miksi osallistua valmennusohjelmaan?

Valmennusohjelmassa kehität ammattitaitoasi ryhmätilaisuuksien vetäjänä ja tulet varmaotteiseksi fasilitaattoriksi. Opit parantamaan vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ryhmässä – taitoja, joita jokaisessa organisaatiossa tarvitaan. Valmennusohjelma on rakennettu siten, että saat tarvittavat tiedot ja mahdollisuuden harjoitella taitoja turvallisessa valmennusympäristössä, jonka jälkeen sinun on helppo viedä opitut taidot käytäntöön omassa organisaatiossasi.

Grape Peoplen sertifioima fasilitaattori taitaa fasilitaattorin ydinkompetenssit sekä osaa suunnitella ja johtaa työpajoja tuloksellisesti parhaita menetelmiä hyödyntäen. Panosta osaamisesi johdonmukaiseen kehittämiseen ja parannat urakehitysnäkymiäsi!

Fasilitaattori auttaa erilaisia ihmisiä toimimaan paremmin yhdessä ja siten saavuttamaan parempia tuloksia. Kun yhteisen tilaisuuden prosessi on hyvin suunniteltu, voivat työpajan tai kokouksen osallistujat keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla käsiteltävään aiheeseen. Hyvässä ohjauksessa ihmiset ovat itse parhaita asiantuntijoita ratkaisemaan ongelmansa ja luomaan toimenpiteet kohti yhteisiä tavoitteita. Fasilitaattori vastaa prosessin suunnittelusta ja johtamisesta – ottamatta kantaa sisältöön. Ota fasilitointitaidot haltuun valmennusohjelmassa ja opi johtamaan tuloksellisia tilaisuuksia!

Kenelle valmennusohjelma on?

Valmennusohjelma sopii kaikille, jotka vastaavat esimerkiksi tiimikokousten, projektiryhmien, asiakastilaisuuksien, yhteistyöverkostojen tai työpajojen vetämisestä. Sinulle, joka tarvitset työssäsi taitoja johtaa vaikuttavia tilaisuuksia toimiessasi esimerkiksi asiantuntija- tai suunnittelutehtävissä, projektipäällikkönä, tiiminvetäjänä, myynnissä, konsulttina tai kouluttajana.

Fasilitointi organisaation näkökulmasta

Perinteinen johtaminen toimii silloin, kun toimintaympäristö on vakaa ja selkeästi rajattu. Haastavaksi johtamismalli muuttuu kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Monet tänään työelämässä käsillä olevista ongelmista ovat vaikeasti hahmotettavia, keskinäisriippuvaisia ja monialaisia. Kyky yhdistää ihmisten osaaminen on tässä muuttuvassa maailman ajassa organisaation menestyksen edellytys.

Tulevaisuuden menestyvässä organisaatiossa päätökset eivät perustu yhden johtajan näkemyksiin. Hyvät päätökset edellyttävät taustalle riittävästi tietoa ja saadaksemme päätökset käytäntöön tarvitsemme ihmisten sitoutumista niiden toimeenpanemiseksi. Paraskaan johtaja ei voi tehdä hyviä päätöksiä osallistamatta organisaationsa asiantuntijoita. Parhaissa päätöksissä on kuultu oikeita ihmisiä ja oikeat ihmiset ovat sitoutuneet sen toimeenpanoon. Organisaatio saattaa epäonnistua, ellei se osaa hyödyntää tärkeintä resurssiaan; ihmisiään.

Pelkkä älykkäiden ja osaavien ihmisten yhteen tuominen ei riitä. Voidaksemme tehdä läpimurtoja päätöksenteossa, meidän on osattava ohjata ryhmän ajattelua – oli kyse sitten tiimistä, asiantuntijaverkostosta, projektiryhmästä tai asiakkaista koostuvasta kokoonpanosta – huolehtimalla ryhmädynamiikasta ja sisältöneutraalista prosessista. Tätä ryhmäprosessin ohjaamista kutsutaan fasilitoinniksi.

Jos yhteiset tilaisuudet olisivat vaikuttavampia, niitä ei tarvittaisi yhtä usein. Kun kokouksia on vähemmän, niihin voidaan panostaa enemmän. Parantamalla laatua päästään vähitellen kohti tilannetta, jossa asiantuntijoiden kaikki aika ei kulu kokouksissa. Kokouksista tulee keskittynyttä työskentelyä, jolla on kirkas tavoite ja selkeä lopputulos. Lopun ajan voikin sitten käyttää ns. oikeisiin töihin.

Fasilitointi siis parantaa sisäistä tiedonkulkua ja auttaa löytämään yhteisen suunnan. Tuomalla ihmiset yhteen, osallistamalla ja onnistumalla vuorovaikutuksen johtamisessa, menestytte nyt ja tulevaisuudessa!

Työnantaja voi tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden sertifioida osaamisensa ja samalla osoittaa huolehtivansa asiantuntijoidensa ammatillisesta kehittymisestä. Näin työnantaja ylläpitää jatkuvaa oppimista arvostavaa ilmapiiriä ja parantaa henkilöstönsä sitoutumista organisaatioon.

Organisaation näkökulmasta henkilöstön paremmat fasilitointitaidot tarkoittavat parempaa kommunikaatiota, tehokkaampaa ongelmanratkaisua ja kykyä sopeutua nopeasti ympäristön muutoksiin. Sertifioituneet asiantuntijat antavat perustavaa tukea tarjouskilpailuissa ja myynnissä. Osaava ja sitoutunut henkilöstö on organisaation tärkeimpiä menestystekijöitä. Fasilitointitaidoista on hyötyä kaikissa organisaatioissa toimialasta riippumatta.

Grape People - Etäkokoukset, etäkokouskoulutus, etäkokousvalmennus - hyödyt organisaatiolleLataa esite valmennusohjelmasta

Valmennusohjelmaan sitoutuminen saattaa vaatia useampien sidoshenkilöiden hyväksynnän. Esitteen avulla voit perustella hankintaa esimerkiksi esimiehellesi, liittää sen koulusrahoitushakemuksen liitteeksi tai tiedottaa osallistumismahdollisuudesta tiimiäsi.

Lataa esite Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelmasta

Valmentava organisaatio

Olemme vuodesta 2003 asti auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Missiomme on tehdä organisaatioista osallistavampia luodaksemme menestystä asiakkaillemme. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä.

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Olemme sertifioineet fasilitaattoreita niin meillä Suomessa kuin maailmallakin. Autamme teitä valmentamalla fasilitointitaitoja ja siten yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään!

Olemme yli 15 vuoden kokemuksella laatineet selkeän valmennusohjelman, joka auttaa sinut askel askeleelta kohti fasilitointiosaamisen tunnustusta. Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelma on kansainvälisen kokemuksemme ja pitkän tuotekehityksen lopputulos. Kyseessä on intensiivinen sukellus fasilitoinnin syvään päätyyn. Mukaan voi ilmoittautua vain muutaman kerran kevät- ja syyskaudessa ja sertifioimme fasilitaattoreita ainoastaan 6 henkilöä kerrallaan laadukkaan oppimiskokemuksen takaamiseksi.

Valmennusohjelman rakenne

Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelma koostuu valmennusjaksoista ja fasilitointikokemuksen kartuttamisesta työelämän todellisissa ryhmätilanteissa.  Valmennusohjelma sisältää neljä moduulia ja ryhmätilanteiden fasilitointia omassa työssä. Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelma antaa tarvittavat taidot tuloksellisten kokousten ja työpajojen johtamiseen.

Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelma

Kaikki valmennukset toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina eli osallistua voi myös yksittäisiin valmennuksiin. Jatkotason syventävät valmennukset edellyttävät perustason osaamista fasilitoinnista.

Investointi ja ilmoittautuminen

3000€ + alv 24% / henkilö

Tarjoamme valmennusohjelman kokonaishintaan 3000€ (norm. 3800€) + alv 24% / henkilö. Tarjous on voimassa toistaiseksi.

Valmennusohjelmaan voi ilmoittautua ainoastaan muutaman kerran kevät- ja syyskaudessa ja sertifioimme fasilitaattoreita vain 6 henkilöä kerrallaan laadukkaan oppimiskokemuksen takaamiseksi.

Maksuvaihtoehtoina käyvät luottokortti tai laskutus. Laskutamme valmennusohjelman kertaluontoisesti ensimmäinen valmennuksen jälkeen. Mikäli haluat sopia osamaksusta tai keskustella maksuvaihtoehdoista, ota yhteyttä sähköpostitse, niin sovitaan asiasta joustavasti: [email protected]

Katso tästä seuraava aloitusajankohta ja aikataulu!

Osallistujien kokemuksia valmennusohjelman valmennuksista

”Erinomainen konsepti ja kouluttajat, hyvä porukka. Ehdottomasti kannattaa käydä virkistämässä muistia ja hakemassa uusia näkemyksiä, sekä verkostoitumassa. Suosittelen 5/5.”
Pirjo Kuuppo; Manager, Innovation Ecosystems; Neste Oyj

”Loistavaa oppimista, palautetta ja verkostoitumista. Kirsikkana kakun päällä todistus osaamisesta. Suomen parhaat fasilitaattorit, need I say more. Suosittelen 5/5.”
SOK Majoitus ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus, kehityspäällikkö

”Hyvä peruskoulutus fasilititointiin, tuo ymmärrystä työpajoihin ja omaan rooliin siinä. Halusin oppia lisää fasilitoinnista ja löytää työkaluja ja varmuutta siihen. Suosittelen 5/5.”
Päivi Pääkkönen, kehityspäällikkö, Fortum Power and Heat Oy

”Innostu ja kehity työssäsi! Saat työkaluja ja ratkaisukeskeisiä ideoita työn ideointiin, kehittämiseen ja prosessin johtamiseen. Aivan loistava ja asiantunteva Kari – suurkiitokset! Tulisin milloin vain uudestaan. Suosittelen 5/5.”
Johanna Leino / Ohjaava opettaja / Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

”Erittäin tehokkaasti käytetty aika fasilitoinnin perusteiden oppimiseen ja kokeilemiseen. Sen lisäksi, että valmennus oli selkeää ja ymmärrettävää, valmentaja toimi mielestäni erittäin vakuuttavasti fasilitaattorina, kun tilanne sen salli. Uskon ainakin, että valmentajasta saa hyvän fasilitaattorin roolimallin. Suosittelen 5/5.”
Lari Ruotsalainen, tietomallikonsultti, Tietoa Finland Oy

”Oikein laadukas ja hyvin järjestetty peruspaketti. Kaikki tehtiin esimerkillä. Valmentaja oli oikein rauhallinen ja perusteellinen. Suosittelen 4/5.”
Sini Saalasti, COO, Happy Textiles Bazaar

”Inspiroivat, monipuoliset ja silmiä avaavat koulutuspäivät, jossa loimme yhdessä turvallisen ilmapiirin kokeilla siipiä ja mokatakin. Suosittelen 5/5.”
Hanna Lampi, ohjaava opettaja / Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Tutustu lisää fasilitointiin!

Tässä webinaarissa kuulet, kuinka osallistamalla tuot ihmisistä parhaan esiin ja saat heidät kukoistamaan ryhmässä! Teet yhdessä käytetystä ajasta vaikuttavampaa ja helpotat yhteistyössä onnistumista. Ymmärrät, miten fasilitointi muuttaa työelämän ryhmätilanteiden johtamista. Saat luotua tavoitteet toiminnaksi ja todellisiksi tuloksiksi! Webinaarissa käsittelemme fasilitaattorin neljää ydinkompetenssia, joita kehittämällä onnistut vaikuttavien ryhmätilaisuuksien vetäjänä. Näitä taitoja voit hyödyntää jokapäiväisissä työelämän kohtaamisissa niin etänä kuin kasvotusten!

Katso maksuton webinaaritallenne: Osallistamalla osaaminen esiin

Mitä fasilitoidussa työpajassa oikein tapahtuu – ihmeitä vai? Tilaa maksuton opas ja ymmärrät seitsemän tärkeintä keinoa, millä fasilitoinnin ihme näytetään toteen! Ammattifasilitaattori-valmentajamme Miikka Penttinen on luonut käytännönläheisen oppaan, jonka avulla viet ryhmän tavoitteeseen! Tämä on sinulle, joka haluat tutustua vaikuttaviin keinoihin johtaa tuloksellisia ryhmäprosesseja – sitä, miten fasilitoimalla onnistutaan osallistavassa ryhmän johtamisessa.

Lataa maksuton e-opas: Fasilitoinnin ihme

Valmentajat

Pepe Nummi

Pepe on fasilitoinnin pioneeri Suomessa. Hän on maamme ensimmäinen sertifioitu ammattifasilitaattori, yksi Grape Peoplen perustajajäsenistä, Suomen fasilitaattorit ry:n ensimmäinen puheenjohtaja ja Idealogi-menetelmän kehittäjä. Pepe on kirjoittanut Suomen ensimmäiset kirjat sekä fasilitoinnista että virtuaalifasilitoinnista. Pepe on pitkän kansainvälisen uransa aikana fasilitoinut yli 20:ssa maassa ja valmentanut yli 10 000 fasilitaattoria.

Kari Kukkola

Kari on sosiaalipsykologi (VTM), joka valmentaa johtajille erityisesti muutos- ja strategiajohtamista sekä fasilitointitaitoja. Hän myös konsultoi yrityksiä muutoksen jalkautuksessa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä sekä ristiriitojen hallinnassa. Grape Peoplelle Kari on suunnitellut ristiriitatilanteiden sovittelu- sekä outsourcing-prosessit. Hän onkin menestyksekkäästi auttanut monia työpareja, tiimejä ja työyhteisöjä ratkaisemaan konfliktitilanteita ja pitkään jatkuneita ristiriitoja.

Miikka Penttinen

Miikan vahvuuksiin kuuluvat yritysten ideointi- ja visiointityöpajat sekä kehittämis- ja strategiatyöpajat. Hänen aiempi yli 10 vuoden kokemuksensa ohjelmistokehityksestä ja innovaatiotoiminnasta antavat vankkaa näkökulmaa yritysmaailman kiemuroihin. Miikalla on kertynyt kokemusta yli 100 kokopäiväisen työpajan fasilitoinnista ja yhteistyöstä yli 130 organisaation kanssa. Ennen kaikkea hänet tunnetaan taitavana fasilitointivalmentajana, joka saa osallistujat itse oivaltamaan ja viemään fasilitointitaitoja käytäntöön. Grape Peoplella Miikan intohimo fasilitointiin näkyy palveluiden jatkuvana kehittämisenä.

Grape People Finland Oy

Grape Peoplella on uniikki tapa fasilitoida, missä parhailla menetelmillä lisätään dialogisuutta tuloksellisten prosessien oikeisiin vaiheisiin. Uskomme, että hyvässä ohjauksessa ihmiset ovat itse parhaita asiantuntijoita ratkaisemaan työnsä haasteet ja löytämään ratkaisuja ryhmässä kohti yhteisiä tavoitteita.

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt.

Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa eli fasilitoivaa johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta johtajilla olisi paremmat edellytykset tulevaisuuden organisaatioiden johtamiseen.

Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennuksen avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten.

Olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Lisätiedot

Pohditko, sopiiko valmennusohjelma tarpeisiisi? Ethän epäröi ottaa yhteyttä meihin! Voit myös jättää yhteydenottopyynnön chatin kautta, niin palaamme asiaan sinulle sopivalla hetkellä.

Jyri Saraste, puh. 040 546 2332, [email protected]

Ilmoittautuminen

Valmennusohjelmaan voi ilmoittautua ainoastaan muutaman kerran kevät- ja syyskaudessa ja sertifioimme fasilitaattoreita vain 6 henkilöä kerrallaan laadukkaan oppimiskokemuksen takaamiseksi.

Katso tästä seuraava aloitusajankohta ja aikataulu!