Kuinka saada koko organisaatio kulkemaan kohti uutta suuntaa? Kalleimmat muutosprosessit ovat niitä, jotka jäävät vain hyviksi aikomuksiksi ja arjessa toteutetaan useampaa kilpailevaa strategiaa – sitä uutta ja vanhaa. Fasilitointitaidoista on hyötyä, kun halutaan uusi strategia osaksi organisaation arkipäivän toimintoja. Tilaa valmennus strategian jalkautuksesta ja seurannasta esihenkilöillenne ja muutostyön vetureille!

Strategian jalkautus on yksi organisaatioiden meiltä eniten tilaamia valmennuksia. Useimmiten organisaation johdosta löytyy hyvät valmiudet ja näkemys itse strategian muovaamiseen. Strategian nopea käytäntöön vienti ja sen toteutumisen seuranta puolestaan vaatii omanlaista osaamistaan. Tässä asiassa ulkopuolinen apu tarjoaa usein parhaat tulokset. Tutkimuksen mukaan vain 13 % yritysjohdosta pystyy ilmaisemaan yhtiön strategian niin kuin se on yhtiössä virallisesti määritelty. Keskijohdosta tähän pystyy enää 8 % ja työntekijöistä vain kaksi prosenttia. Fasilitointi auttaa henkilöstöä uuden strategian omaksumisessa ja edistää siten sen toteutumista.

Strategian jalkautus on yksi suosituimmista valmennuksistamme – eikä syyttä. Valmennamme organisaationne muutoksen avainhenkilöt jalkauttamaan strategian osallistavasti ja seuraamaan sen toteutumista tuloksellisesti. Uuteen strategiaan sitoutettu henkilöstö kiskoo oikeaa köyttä samaan suuntaan. Se, jos jokin on kustannustehokas tapa toimia.

Strategian jalkautus ja seuranta -valmennus pähkinänkuoressa

Ongelma: Ilman osaavaa strategian jalkautusta jopa taidokkaasti laadittu strategia jää organisaatiossa helposti pelkäksi sananhelinäksi ja johtoryhmän jargoniksi.

Kenelle: Strategian jalkautus ja seuranta -valmennus on tarkoitettu johtajille, esimiehille, HR-henkilöstölle ja muille murroksen kannalta merkittävässä roolissa toimiville työntekijöille.

Mitä: Tarjoamme organisaation strategian käytäntöön viemisen kannalta olennaisille avainhenkilöille osaamisen, menetelmät ja työtavat osallistavaan strategian jalkautukseen ja tavoitteelliseen seurantaan.

Hyödyt: Strategian jalkautukseen ja seurantaan valmennettu henkilöstö luovii organisaation murroksessa innostuneesti ja sitoutuneesti. Seurannan avulla tunnistetaan muutoksen esteet ja niihin päästään ideoimaan ratkaisuja. Onnistuneella strategian jalkautuksella varmistetaan, että organisaation tavoitteet siirtyvät arjen toimintaan.

Sisältö: Valmennus on kaksi kertaa puolen päivän pituinen ryhmävalmennus. Ensimmäisen valmennuksen jälkeen osallistujilla on menetelmät ja osaaminen noin kahden tunnin jalkautustyöpajan vetämiseen omalle tiimilleen. Toisen valmennuksen jälkeen heillä on osaaminen seurantatyöpajojen ohjaamiseen. Molemmat valmennuspäivät sisältävät konkreettista harjoittelua ja hyvin niukasti teoriaa. Valmennus sisältää kirjallisen ja visuaalisen oheismateriaalipaketin.

Strategian jalkautus

Uuteen strategiaan sisältyy lähes poikkeuksetta uusi suunta ja muutoksia. Näitä muutoksia on organisaation toiminnan näkökulmasta luontevaa perustella järjellä. Me ihmiset kuitenkin monesti toimimme tunteidemme pohjalta. Tällöin pelkkä tiedotustilaisuus näyttävine PowerPoint-esityksineen ei riitä ohjelmoimaan työntekijöitä toimimaan toivotulla tavalla. Strategian jalkauttamisen kannalta on ennen kaikkea olennaista auttaa henkilöstöä tuntemaan uudet toimintatavat omakseen. Mitä sitten pitäisi tehdä toisin ja kenen pitäisi tehdä se?

Strategian jalkauttamisessa esimies on ratkaisevassa roolissa. Hänen tehtävänsä on konkretisoida ylätason strategiset linjaukset käytännön toimenpiteiksi yksikkö- ja yksilötasolla tarjoten henkilöstölle riittävät vaikutusmahdollisuudet. Työntekijän näkökulmasta ei ole kovin innostavaa eikä arvostusta osoittavaa, mikäli käytännön toimenpiteet sanellaan suoraan henkilöstölle.

Strategian jalkautusta voidaan pitää onnistuneena vasta tilanteessa, jossa uuden suunnan mukainen toiminta on omaksuttu tiimin jokapäiväiseen työskentelyyn.

Valmennuksessamme autamme esimiehiä omaksumaan osallistavan johtamistavan, jonka avulla jokainen työntekijä pääsee heijastelemaan omaa tekemistään suhteessa uuteen strategiaan. Esimiehen johdatuksella työntekijät suunnittelevat itselleen uuden strategian mukaiset toimintatavat, joihin heidän on helppo sitoutua. Fasilitoinnin avulla organisaatiossa toteutetaan vain yhtä strategiaa –sitä uutta.

Myös hajautettujen tiimien kohdalla osallistava ja tehokas strategian jalkautus on mahdollista. Näissä tapauksissa räätälöimme organisaatiollenne parhaat käytännöt virtuaalisesti tehtävään strategian jalkautukseen.

Strateginen seuranta

Meille seuranta tarkoittaa raportointia laajempaa kokonaisuutta. Seuranta on jatkuvan kehittämisen prosessi, jossa organisaation yksiköt peilaavat säännöllisesti omaa toimintaansa sovittuihin tavoitteisiin. Havaintojen perusteella suuntaa voidaan korjata ja tekemistä kehittää.

Valmennamme organisaationne esimiehet seuraamaan strategian jalkautuksen edistymistä erityisesti murrostilanteessa toimivaksi havaitsemillamme tavoilla. Valmennuksessa ei siis romuteta organisaation omia mittareita tai raportointijärjestelmiä, vaan tuodaan niiden rinnalle mielekäs tapa seurata tekemisen muutosta strategian jalkautuksen näkökulmasta.

Seuranta auttaa koko henkilöstöä osallistumaan strategian jalkautuksessa saavutetun sitoutumisen ylläpitoon.

Asiakastarinat

Finavia – Henkilöstön osallistaminen kannattaa
”Aloitimme systemaattisen esimiesten valmentamisen osallistavien menetelmien hyödyntämiseen. Grape Peoplen valmennuksessa esimiehet pääsivät harjoittelemaan miten he osallistavammin jalkauttavat strategisia tavoitteitamme…” Lue lisää >

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Jos haluat kysyä jotakin liittyen strategian jalkautukseen tai seurantaan, kirjoita viesti chattiin tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Hetki, lomaketta ladataan…